SIA Bauskas Siltums
Pirmdiena, 24. jūnijs,2024
Jānis
Avārijas gadījumā
Jaunumi
Iepirkumi
Likumi un noteikumi
Par mums
Jautājumi
Klientiem E-pakalpojumi
Maksas aprēķins
Norēķini
Tarifi
eParaksta apraksts

Saites
Ēku energoefektivitāte

Klientu daļas info info@bnks.lv tel. 8889                   WhatsApp, SMS 26638889             

Par siltumtrašu bojājumiem Bauskā zvanīt tel. 8889

 

(+371) 63960586 Bauska, Dārza 8B, LV-3901
EN LV 

Mājas kopējais patēriņš

Ja daudzdzīvokļu mājā ir neapdzīvojamais fonds (objekts ar savu siltumenerģijas un siltā ūdens skaitītāju), aprēķina katras daļas patēriņu. Patērētos MWh siltā ūdens uzsildīšanai aprēķina, reizinot standarta koeficentu 0.0465 MWh/m3 (enerģijas daudzums 1 m3 aukstā ūdens uzsildīšanai) ar siltā ūdens patēriņu. Piemērā mājai Plūdoņa 29 kopējais patēriņš ir 29.87 MWh, kas sadalās veikalam 0.05 MWh par silto ūdeni un 4.46 apkurei. Mājas dzīvokļiem tālākam aprēķinam izmanto 25.36 MWh

Ja neapdzīvojamā fonda objektam nav atsevišķs siltumenerģijas skaitītājs, tad aprēķinu veic kā parastam dzīvoklim, tikai ar citu PVN.

Dzīvokļu siltummaksas aprēķins.

Mājas aprēķinā ja dzīvokļiem nav alokatoru vai dzīvokļa individuālo siltumenerģijas skaitītāju, pielieto vispārpieņemto algoritmu:
-nosaka mājas kopējo maksu tikai par siltā ūdens uzsildīšanu un attiecīgi cenu par 1 m3 ūdens uzsildīšanu. Kopējo maksu par silto ūdeni sadala starp dzīvokļa īpašumiem proporcionāli patēriņam. Atlikušo daļu veido siltuma zudumi no karstā ūdens sistēmas un apkure, kurus sadala proporcionāli dzīvokļu platībai. Neatkarīgi vai karstā ūdens sistēma ēkās ir izbūvēta ar vai bez cirkulācijas, algoritms derīgs abos gadījumos. Ja mājas dzīvokļos ir alokatori vai individuālie siltumenerģijas skaitītāji, to rādījumus attiecīgi izmanto mājas kopējā aprēķinā. Parastas mājas aprēķina kopsavilkumā maksa par 1 m3 siltā ūdens izrēķināta 4.1394 EUR. Attiecīgi katram dzīvokļim parādīta aprēķinātā maksa par karsto ūdeni un siltumu.

Dzīvokļa rēķina piemērā 2 m3 siltā ūdens patēriņa reizinās ar noteikto cenu 4.1394 EUR Pārējo maksājuma daļu veido aprēķinātās MWh par apkuri 0.7799 Mwh reiz attiecīgā mēneša noteiktais siltumenerģijas tarifs 89.02 EUR/MWh. Ja mājai izmanto tiešos norēķinus tad vēl pieskaitās tiešo norēķinu pakalpojumi, kas apliekas ar 21% nodokli.

Dzīvoklim ar alokatoriem veic izvēlēto alokatoru maksas aprēķina algoritmu. Var pielietot procentu sadalījumu starp alokatoriem un platību vai fiksētu maksu par vienu alokatoru vienību. Pielietojamo alokatoru aprēķina algoritmu izvēlās mājas iedzīvotāji. Piemērā izmantota maksa par 1 alokatora vienību vienāda ar attiecīgā mēneša tarifu KWh, kas ir 89.02 EUR/MWH /1000 = 0.0890 EUR/KWh

Dzīvokļiem ar individuālu siltumenerģijas skaitītāju to nolasītais patēriņš reizinās ar tarifu. Rēķina piemērā dzīvokļa siltumenerģijas patēriņš 0.400 MWh reizinās ar tarifu.

 

Siltumenerģijas patēriņa aprēķins verifikācijā un avārijās.

Ja siltumenerģija patērēta, bet tās automātiska uzskaite nav notikusi verifikācijas vai citu iemeslu dēļ, aprēķina patēriņa korekciju pēc tuvāko patēriņa perioda datiem. Siltumskaitītāja noņemšanas un uzlikšanas brīdim jāievada rādījumi par siltumenerģiju, plūsmu un darba stundām. Ja verifikācijas beigas ir nākošajā mēnesī, var izvēlēties dažādus patēriņa perioda variantus.

 

SIA Bauskas siltums Privātuma politika Copyright Bauskas Siltums 2023 Lapas karte